Booking
Akciové letenky

INŠTITÚCIE

KANCELÁRIA PREZIDENTA SR
Adresa: Štefánikova 2, P.O.Box 128, 810 00 Bratislava 1
Telefón: 02/ 5441 6624
E-mail: info@prezident.gov.sk
NÁRODNÁ RADA SR
Adresa: Nám. A. Dubčeka, 812 80 Bratislava 1
Telefón: 02/ 5934 1111
Telefón: 02/ 5441 2500
E-mail: odkazy@mail.ncsr.sk
ÚRAD VLÁDY SR
Adresa: Nám. slobody 1, 813 70 Bratislava 1
Telefón: 02/ 5729 5111
Telefón/ Fax: 02/ 5249 7595
E-mail: urad@vlada.gov.sk
GENERÁLNA PROKURATÚRA SR
Adresa: Štúrova 2, 812 85 Bratislava 1
Telefón: 02/5953 2505
E-mail: generalna.prokuratura@genpro.gov.sk
INŠTITÚT PRE VÝSKUM PRÁCE A RODINY
Adresa: Župné nám. 5-6, 812 41 Bratislava
Telefón: 02/ 2044 2411
Telefón: 02/ 2044 2401
E-mail: ivpr@ivpr.gov.sk
KANCELÁRIA VEREJNÉHO OCHRANCU PRÁV
Adresa: Nevädzová 5, 821 01 Bratislava
Telefón: 02/4828 7401, 02/4363 4906
Telefón/ Fax: 02/4828 7401
E-mail: sekretariat@vop.gov.sk
NAJVYŠŠÍ KONTROLNÝ ÚRAD SR
Adresa: Priemyselná 2, 824 73 Bratislava 26
Telefón: 02/ 55 42 30 69
Telefón: 02/ 55 42 46 28 fax: 02/ 55 42 30 05
E-mail: info@nku.gov.sk
NAJVYŠŠÍ SÚD SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Adresa: Župné námestie č. 13, 814 90 Bratislava
Telefón: 02/ 59353 111
Telefón: 02/ 54411 535
E-mail: tlacove@nsud.sk, info@nsud.sk
NÁRODNÁ AGENTÚRA PRE SIEŤOVÉ A ELEKTRONICKÉ SLUŽBY
Adresa: Kollárova 8, 917 02 TrnavaDetašované pracovisko:
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
BC Omnipolis
Trnavská cesta 100/II, 821 01 BRATISLAVA
Telefón: 02/ 3278 0700
Fax: 02/ 3278 0799
E-mail: info@nases.gov.sk
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA
Adresa: Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Telefón: 02/5787 1111
Telefón: 02/5865 1111 Fax: 02/5787 1100
E-mail: info@nbs.sk
NÁRODNÝ BEZPEČNOSTNÝ ÚRAD
Adresa: Budatínska 30, 851 05 Bratislava
Telefón: 02/ 6869 1111
Telefón: 091221 111, Fax: 02 – 6382 4005
E-mail: info@nbusr.sk
NÁRODNÝ INŠPEKTORÁT PRÁCE
Adresa: Masarykova 10, P.O.BOX C3, Košice 041 33
Telefón: 055/ 7979902
Telefón/ Fax: 055/ 7979904
E-mail: nip@nip.sk
PAMIATKOVÝ ÚRAD SR
Adresa: Cesta na Červený most č. 6, 814 06 Bratislava
Telefón: 02/5477 4444
Telefón: 02/5477 5844
E-mail: uzkp@pamiatky.sk
PROTIMONOPOLNÝ ÚRAD SR
Adresa: Drieňová 24, 826 03 Bratislava
Telefón: 02/ 48297111
Telefón/ Fax: 02/ 43 33 35 72
E-mail: pmusr@antimon.gov.sk
SLOVENSKÉ DOKUMENTAČNÉ A INFORMAČNÉ STREDISKO SOCIÁLNEJ OCHRANY
Adresa: Špitálska 6, 812 41 Bratislava
Telefón: 02 / 5975 2617-9
Telefón/ Fax: 02 / 529 66 633
E-mail: disso@sspr.gov.sk
SLOVENSKÝ METROLOGICKÝ ÚSTAV
Adresa: Karloveská 63, 842 55 Bratislava 4
Telefón: 02/ 60294 111, 600
Telefón/ Fax: 02/ 65429 592
E-mail: sekretariat_gr@sutn.gov.sk
SLOVENSKÝ ÚSTAV TECHNICKEJ NORMALIZÁCIE
Adresa: Karloveská 63, P. O. BOX 246, 840 00 Bratislava
Telefón: 02/60294 452
Telefón: 02/60294 111, Fax: 02 / 6541 188
E-mail: sekretariat_gr@sutn.gov.sk
SOCIÁLNA POISŤOVŇA
Adresa: Ul. 29. augusta č. 8 a 10
813 63 Bratislava 1
Telefón: 0906 171 989, 0800 123 123
E-mail: podatelna@socpoist.sk
SPRÁVA ŠTÁTNYCH HMOTNÝCH REZERV SR
Adresa: Pražská 29, 812 63 Bratislava
Telefón: 02/ 57278111
Telefón/ Fax: 02/ 52496926
E-mail: info@reserves.gov.sk
ŠTATISTICKÝ ÚRAD SR
Adresa: Miletičova 3, 824 67 BRATISLAVA 2602/ 50236 341
Telefón: 02/ 50236 341
Telefón/ Fax: 02/ 55561 361
E-mail: info@statistics.sk
ÚRAD PRE REGULÁCIU ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKÁCIÍ A POŠTOVÝCH SLUŽIEB
Adresa: Továrenská 7, P. O. Box 40, 828 55 Bratislava 24
Telefón: 02/57 881 111
Telefón/ Fax: 02/52 932 096
E-mail: roman.vavro@teleoff.gov.sk
ÚRAD GEODÉZIE, KARTOGRAFIE A KATASTRA SR
Adresa: Chlumeckého 2, P.O.BOX 57, 820 12 Bratislava 212
Telefón: 02/2081 6040
E-mail: ugkksr@geodesy.gov.sk
ÚRAD JADROVÉHO DOZORU
Adresa: Bajkalská 27, P.O.Box 24, 82007 Bratislava
Telefón: 02/58 221 152
Telefón/ Fax: 02/58 221 166
E-mail: info@ujd.gov.sk
ÚRAD NA OCHRANU OSOBNÝCH ÚDAJOV SR
Adresa: Hraničná 12
820 07 Bratislava
Telefón: 02/ 323 13 214
E-mail: statnydozor@pdv.gov.sk
ÚRAD PRE NORMALIZÁCIU, METROLÓGIU A SKÚŠOBNÍCTVO SR
Adresa: Štefanovičova 3, P.O.Box 76, 810 05 Bratislava
Telefón: 02 / 52496 847, 52498 030
Telefón/ Fax: 02 / 52491 050
E-mail: www.unms.sk
ÚRAD PRE REGULÁCIU SIEŤOVÝCH ODVETVÍ
Adresa: Bajkalská 27, 821 01 Bratislava
Telefón: 02/ 5810 0411
Telefón/ Fax: 02/ 5810 0479
E-mail: urso@urso.gov.sk
ÚRAD PRE SLOVÁKOV ŽIJÚCICH V ZAHRANIČÍ
Adresa: Radlinského 13
817 80 Bratislava 15
Telefón: 02 / 57 20 05 11
Telefón/ Fax: 02 / 57 20 05 55
E-mail: uszz@uszz.gov.sk
ÚRAD PRE VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
Adresa: Dunajská 68, P. O. Box 58, 820 04 Bratislava 24
Telefón: 02 / 50264 105
Telefón/ Fax: 02 / 52 96 61 62
E-mail: info@uvo.gov.sk
ÚRAD PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR
Adresa: Jána Švermu 43, 974 04 Banská Bystrica 4
Telefón: 048/ 4300111
E-mail: upv@indprop.gov.sk
ÚSTAV PAMÄTI NÁRODA
Adresa: Námestie SNP 28, P.O.Box 239, 810 00 Bratislava 1
Telefón: 02 / 593 003 11
Telefón/ Fax: 02/ 593 003 91
E-mail: info@upn.gov.sk
ÚSTAVNÝ SÚD SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Adresa: Hlavná 110, Košice 042 65
Telefón: 055 / 7207211
Telefón: 055 / 6227633
E-mail: info@concourt.sk