STAVEBNÝ ÚRAD

Právomoci Krajských stavebných úradov prevzali Okresné úrady a ich príslušné odbory výstavby a bytovej politiky. Po 1. 10. 2013 si občania môžu svoje úradné záležitosti riešiť na miestne príslušnom Okresnom úrade v Klientskom centre na príslušnom Odbore výstavby a bytovej politiky.


Formuláre agendy stavebného konania

 Formuláre agendy výstavby, životného prostredia a energetiky

Formuláre útvaru hlavného architekta

Dôležité odkazy

Kontaktné miesta

Stránka Ministerstva vnútra SR: www.minv.sk